Algemene voorwaarden Van der Valk Hotel Beveren

BESTELBON EN FACTUUR

ARTIKEL 1 – ORDERBEVESTIGING

1.1. Enkel de door VAN DER VALK BEVEREN NV (hierna genoemd Hotel Beveren) ondertekende orderbevestiging verbindt Hotel Beveren. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene voorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de Hotel Beveren. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd. Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van de Hotel Beveren zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

Indien dit niet gebeurt, zal Hotel Beveren op geen enkel vlak gebonden zijn t.o.v. de klant en of diens deelnemers, en zal Hotel Beveren dan ook het recht hebben om het evenement als onbestaand te beschouwen en alle door de klant beoogde kamers en of ruimtes vrij te geven en of ter beschikking te stellen aan derden.

1.2. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk of per email (sales@hotelbeveren.be) te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de Hotel Beveren.

In geval van annulering is de klant een forfaitaire opzegvergoeding verschuldigd die als volgt begroot wordt, behoudens bewijs van hogere schade door de Hotel Beveren.

  • Vanaf de ondertekening van het contract tot 3 maanden vóór het event, zal 25% van het totaal bedrag of het betaalde voorschot in rekening worden gebracht.
  • Tussen 3 maanden en 2 maanden voor het event, zal 50% van het totaal bedrag in rekening worden gebracht.
  • Tussen 2 maanden en 10 dagen voor het event, zal 75% van het totaal bedrag in rekening worden gebracht.
  • Vanaf 9 dagen voor het event, zal 100% van het totaal bedrag in rekening worden gebracht.

De klant/organisator is verantwoordelijk voor de door hem/haar opgegeven kamers, niet gebruikte kamers dienen tijdig te worden geannuleerd, hierop zijn de annulatie voorwaarden van toepassing zoals hierboven vermeld”.

In geval van “no-show”(wanneer de klant niet opdaagt), wordt de kamer aangerekend aan de organisator, eventueel verrekend met een al dan niet gegeven waarborg.

1.3. Alle verminderingen van aantal deelnemers en/of kamers dienen schriftelijk of per email (sales@hotelbeveren.be) te gebeuren.

  • Tot 60 dagen voor het event, kosteloze annulatie van 40% van het totale aantal gasten. Indien meer dan 40%, dan zal dit deel in rekening worden gebracht.
  • Tussen 59 en 30 dagen voor het event, kosteloze annulatie van 30% van het totale aantal gasten. Indien meer dan 30%, dan zal dit deel in rekening worden gebracht.
  • Tussen 29 en 10 dagen voor het event, kosteloze annulatie van 10% van het totale aantal gasten. Indien meer dan 10%, dan zal dit deel in rekening worden gebracht.
  • Tussen 9 en 4 dagen voor het event, kosteloze annulatie van 5% van het totale aantal gasten. Indien meer dan 5%, dan zal dit deel in rekening worden gebracht.
  • Vanaf 3 dagen voor het event is geen kosteloze annulatie meer mogelijk en is het aantal definitief.

1.4. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden onze offertes slechts gedurende 14 dagen.

1.5. Na ondertekening van de organisator/klant en aanvaarding door Hotel Beveren, zullen alle verbintenissen tussen partijen uitsluitend door deze overeenkomst worden beheerst, waarbij deze alle voorgaande afspraken tussen partijen zal vervangen.

Alle wijzigingen of aanvullingen aan dit contract dienen uitsluitend schriftelijk of per email (sales@hotelbeveren.be) te gebeuren en door beiden partijen te worden aanvaard. Mondelinge overeenkomsten zijn niet geldig en worden als niet bindend beschouwd.

De organisator/klant is zich ten volle bewust van de alle bovenvermelde voorwaarden, die integraal deel uitmaken van het contract, en aanvaardt deze na te leven.

ARTIKEL 2 – OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN GOEDEREN / DIENSTEN

2.1. De goederen/diensten worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

2.2. De klant dient uiterlijk 14 dagen voor de voorziene aankomstdatum aan Hotel Beveren een gedetailleerde lijst over te maken.

De getailleerde lijst omvat: de bezetting (enkel of dubbel) en de naam/namen van de desbetreffende deelnemer(s).

  • Bij events waarbij de gast zelf moeten reserveren, worden een aantal kamers in optie geplaatst, de niet opgenomen kamers worden ten laatste14 dagen voor het event weer vrijgegeven. Kamers kunnen dan enkel nog gereserveerd worden op basis van beschikbaarheid.
  • Indien de klant het volledige evenement annuleert, zal de klant ook garant staan voor de kamers die in optie werden genomen. In dit geval zijn de annulatie voorwaarden van toepassing zoals hierboven vermeld.
  • De organisator is verantwoordelijk voor de door hem/haar opgegeven kamers, niet gebruikte kamers dienen tijdig te worden geannuleerd, hierop zijn de annulatie voorwaarden van toepassing zoals hierboven vermeld.

In geval van “no-show”(wanneer de klant niet opdaagt), wordt de kamer aangerekend aan de organisator, eventueel verrekend met een al dan niet gegeven waarborg.

ARTIKEL 3 – PRIJS

3.1. De prijs is deze zoals op de factuur vermeld, tenzij Hotel Beveren zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie.). De eventuele prijsherziening zal geschieden in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

3.2. De prijs is inclusief B.T.W.

3.3. De prijs geldt exclusief eventuele kosten van levering, vervoer en verzekeringskosten. Ook taksen van verblijf etc. zijn nooit inbegrepen tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 4 - DIVERSEN

4.1. Verhoging van het aantal deelnemers voor evenementen en diensten

  • Indien de klant minder dan 5 dagen voor de voorziene datum, Hotel Beveren informeert betreffende een verhoging van het aantal deelnemers, dan zal het Hotel iedere redelijke inspanning leveren om haar diensten te verlenen aan dit verhoogd aantal, weliswaar zonder dat Hotel Beveren aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen, indien zij hier niet of niet volledig in zou slagen.
  • Het exact aantal deelnemers dient in ieder geval steeds ten laatste 3 werkdagen voor het evenement te worden bevestigd, onder voorbehoud van toepassing van art. 1.3. van onderhavige voorwaarden.

4.2 Audiovisuele en EDP uitrusting

  • Indien Hotel Beveren aan de klant audiovisuele of EDP uitrusting ter beschikking stelt, is de klant hiervoor verantwoordelijk voor de volledige duur van het evenement. Hierbij zal de klant - bij gebreke aan enige opmerking onmiddellijk na de terbeschikkingstelling ervan - geacht worden deze uitrusting in goede staat van onderhoud en werking te hebben ontvangen.
  • Indien de klant gebruik maakt van eigen uitrusting en/ of uitrusting die hij bij derden heeft betrokken, dan zal de klant (met uitdrukkelijke uitsluiting van Hotel Beveren) hiervoor verantwoordelijk zijn en blijven, voor de volledige duur van het evenement, en desgevallend dan ook de nodige voorzieningen dienen te treffen om beschadiging, diefstal, enz. te vermijden.
  • De klant dient uiterlijk op het einde van het evenement al zijn materialen en uitrusting te verwijderen uit het hotel. Hotel Beveren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiaal/ uitrusting dat niet tijdig werd weggehaald of achtergebleven is.

4.3 Gereserveerde conferentiezalen

  • Hotel Beveren heeft steeds het recht de activiteiten in een andere zaal/ zalen onder te brengen indien het aantal personen wijzigt of als er een zaal vrijkomt die beter van toepassing is. U wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

4.4 Check-in/ Check-out kamers

  • Check-in zal mogelijk zijn vanaf 15:00 uur op de aankomstdatum. Indien de klant/ diens deelnemer aankomt voor dit tijdstip, zal Hotel Beveren naar best vermogen en vrijblijvend trachten om de kamer vroeger ter beschikking stellen, zonder dat zij daartoe echter gehouden kan worden.
  • De officiële check-out tijd is 11:00 uur. In geval van laattijdige check-out zal een bijkomende kostprijs verschuldigd zijn. Daarenboven zal de mogelijkheid tot verlenging steeds afhankelijk zijn van de gebeurlijke beschikbaarheid van de kamer en kan deze helemaal niet worden gegarandeerd.
  • In verband met de legitimatieplicht is het noodzakelijk dat elke gast een geldig paspoort of identiteitsbewijs kan voorleggen bij aankomst.

4.5 Voortijdig vertrek

  • Indien de klant beslist het evenement voortijdig te beëindigen, en of indien de klant/ een deelnemer beslist om de vergaderzalen en of het hotel te verlaten voor het verstrijken van de geboekte vertrekdatum, dan is Hotel Beveren gerechtigd om de resterend voorziene/ geboekte dagen en of overnachtingen, incl. de gereserveerde faciliteiten/ aanhorigheden, integraal aan te rekenen tegen het contractueel overeengekomen tarief.

4.6 Tijdschema

  • De klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe om zijn evenement te starten en te beëindigen binnen de daartoe contractueel voorziene tijdstippen. Hotel Beveren is gerechtigd om alle supplementaire uren of andere uitgaven welke het gevolg zijn van het niet respecteren van dit tijdschema, aan te rekenen aan de klant, welke dit aanvaardt.

4.7 Keuze van het menu

  • De uiteindelijke keuze van het menu en van het programma dient ten laatste 10 dagen voor het evenement aan Hotel Beveren te worden medegedeeld. Indien de keuze van het menu door de klant niet werd bevestigd aan het Hotel binnen die tijd, is Hotel Beveren gerechtigd om zelf een menukeuze te maken teneinde een optimale voorbereiding van het evenement te kunnen garanderen.
  • Indien de klant minder dan 7 dagen voor het evenement wijzigingen zou doorvoeren in haar keuze van het menu, dan zal Hotel Beveren (indien zij er ook in zou slagen om het gewijzigde menu te leveren) de bijkomende kosten die als gevolg van deze laattijdige keuze zouden worden veroorzaakt, hiervan mogen aanrekenen aan de klant.

4.8 Bijkomende verzoeken

  • Teneinde Hotel Beveren toe te laten om een maximale service te verlenen, dienen alle bijkomende verzoeken reeds te worden vermeld op onderhavig, door de klant ondertekend document.
  • Enkel die specifieke verzoeken, waaraan Hotel Beveren aansluitend schriftelijk haar uitdrukkelijk akkoord hecht, zullen deel uitmaken van onderhavige overeenkomst en de verplichtingen van Hotel Beveren.

ARTIKEL 5 – CONTROLE EN AANSPRAKELIJKHEDEN

5.1. Onze firma is slechts aansprakelijk ingeval van opzet of grove schuld.

5.2. De klant verbindt er zich toe om bij een erkende verzekeringsonderneming, een verzekering af te sluiten, ter dekking van zijn aansprakelijkheid als organisator tijdens de periode zoals voorzien.

Daarenboven dient de klant naar zijn deelnemers toe te voorzien dat deze gehouden zijn om zich behoorlijk te gedragen, in overeenstemming met de huisregels en dienen de bezittingen van het Hotel als een goede huisvader te worden beheerd.

Bij schade, overlast of diefstal kan Hotel Beveren de organisator een schadevergoeding aanrekenen.

Het is de klant/ haar deelnemers hierbij verboden om de ter beschikking gestelde ruimtes aan te wenden voor bijeenkomsten van elke vorm van extremisme, elke vorm die indruist tegen de rechten van de mens of elke vorm die rechtstreeks of onrechtstreeks een negatieve impact zou kunnen hebben op het normale hotelgebeuren en de waarden van Hotel Beveren, of de rust van de overige hotelgasten zou kunnen verstoren.

De klant zal in geval van schade/hinder deze schade dienen te vergoeden, ook al wordt deze door de deelnemers van de klant veroorzaakt.

Hotel Beveren kan in ieder geval nooit, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden ingeval van diefstal, verlies of schade aan goederen die door de Klant of diens deelnemers in het hotel worden bewaard, evenmin voor lichamelijke schade toegebracht aan de Klant en / of diens gasten.

ARTIKEL 6 – LEVERING

6.1. Eventuele klachten over verrichte diensten of geleverde prestaties dienen ons uiterlijk binnen de vijf dagen na de uitvoering te worden gemeld bij aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. Het aftekenen van prestatiebladen geldt als onweerlegbaar bewijs dat de prestaties die erop vermeld werden effectief en goed werden geleverd.

ARTIKEL 7 – BETALING

7.1. De prijs is contant betaalbaar tot het wettelijk maximum van 3000€.

7.2. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de klant.

7.3. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 50,00 EUR, wat overeenkomt met de hinder die Hotel Beveren aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door Hotel Beveren aangestelde raadsman.

Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een verwijlsintrest verschuldigd van 2.25% voor particulieren en 8.8% per jaar voor B2B.

De nalatigheidintresten worden per begonnen maand verrekend.

Deze bepaling blijft gelden indien Hotel Beveren afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaat.

7.4. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de klant en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

7.5. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling de forfaitaire vergoeding en de intresten zoals vermeld onder 7.3 verschuldigd.

7.6. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

7.7. Onverminderd wat bepaald is in art. 6.1 moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier geprotesteerd worden binnen de 5 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven.

7.8. Hotel Beveren behoudt zich het recht voor te allen tijde één of meerdere gespreide voorschotten te vragen waarvan de grootte door Hotel Beveren wordt vastgelegd en die door de klant dienen betaald te worden binnen 14 dagen na bevestiging van het event en het tekenen van het contract, behoudens andersluidende afspraak.

7.8. Bij gebrek aan stipte betaling van deze voorschot(ten) heeft Hotel Beveren het recht om het event zelf te annuleren lastens de klant. In dat geval zal aan de klant een opzegvergoeding worden aangerekend in overeenstemming met art. 1.2.

7.9. Het facturatieadres zoals vermeld in het contract, is bindend voor de factuur. Eventuele wijzigingen van het facturatieadres dienen tijdig en spontaan door de klant te worden doorgegeven aan Hotel Beveren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op de niet-ontvangst van een factuur indien hij de adreswijziging niet heeft gecommuniceerd om zich aan kosten van invordering, daaronder begrepen gerechtskosten, te onttrekken.

7.10. Indien de klant een activiteit heeft georganiseerd in Hotel Beveren en hiervoor beroep heeft gedaan op de faciliteiten van Hotel Beveren (waaronder bijv. ter beschikkingstelling van hotelkamers) en Hotel Beveren op verzoek van de klant, deze faciliteiten/ hotelkamers en aanhorigheden individueel heeft gefactureerd aan één of meerdere (door de klant daartoe aangewezen) deelnemers, dan blijft de klant niettemin samen met de betrokken deelnemers, hoofdelijk en ondeelbaar, de ene bij gebreke aan de andere, gehouden in betaling aan Hotel Beveren van alle door de betrokken deelnemers verschuldigde bedragen, zo in hoofdsom, intresten als kosten.

ARTIKEL 8 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

8.1. Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behouden wij ons het recht voor om:

- hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende / geconfirmeerde bestellingen / reservaties te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.

- hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen. Alsdan zal de klant aan Hotel Beveren een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 50% van de bedragen welke door de klant zouden verschuldigd zijn geweest, indien de overeenkomst niet zou zijn ontbonden.

8.2. Wanneer Hotel Beveren mocht vaststellen dat zij de kamers/ vergaderzalen/ faciliteiten zoals deze werden gereserveerd door de klant en door Hotel Beveren werden aanvaard, niet kan leveren op het daartoe voorziene tijdstip, dan dient het Hotel dit feit zo snel mogelijk aan de klant te melden. Alsdan zal Hotel Beveren enkel en alleen gehouden zijn om in gelijk(w)aardige kamers en faciliteiten te voorzien voor de klant, en zulks in het dichtstbijzijnde gelijkwaardige hotel, waarbij Hotel Beveren enkel gehouden zal zijn om aan de klant het gebeurlijk prijsverschil te vergoeden, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere schadevergoeding of kost van welke aard ook.

8.3. Indien Hotel Beveren aan het in de vorige paragraaf vermelde tegemoetkomt, dan zal de klant gehouden zijn om Hotel Beveren te vrijwaren voor iedere aanspraak welke gebeurlijk door de deelnemers van de klant zou worden geformuleerd lastens Hotel Beveren, als gevolg van het niet ter beschikking stellen door deze laatste van de voorziene kamers/ vergaderzalen/ faciliteiten.

ARTIKEL 9 – BRANDPREVENTIE EN VEILIGHEIDSPROCEDURES

9.1. Nooduitgangen moeten altijd vrij blijven van obstructies en aanduidingen van hun locatie zichtbaar gelaten worden voor iedereen die de functie bijwoont. Daar waar expliciet vermeld, moeten brand- en nooddeuren steeds gesloten blijven. Niets mag bevestigd worden aan de panieksluitingen, noch mogen materialen vooraf achter de deuren geplaatst worden.

9.2. Traphallen die dienst doen als vluchtroute moeten vrij gehouden worden van obstructies.

9.3. Het is verboden ontvlambare, explosieve (bijv. vuurwerk) of gevaarlijke vloeistoffen of producten binnen te brengen in het hotel, alsook om aanpassingen te maken aan bestaande installaties, materialen, meubels of uitrusting daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoteldirectie. Indien zulke aanpassingen nodig blijken te zijn dan moet dit schriftelijk en tenminste 30 dagen voor het plaatsvinden van de functie aangevraagd worden aan de hoteldirectie.

9.4. Gordijnen, muurbekledingen en elk ander decoratief materiaal opgehangen of vastgemaakt aan of tegen muren en plafonds, moet vervaardigd zijn uit tenminste brandvertragend of brandvrij materiaal. Indien deze materialen worden opgehangen in deuropeningen of gangen moeten ze scheiden in het midden en zo worden bevestigd dat ze gemakkelijk opzij getrokken kunnen worden.

9.5. De elektrische voorzieningen mogen niet overbelast worden.

9.6. Brandbestrijdingsvoorzieningen mogen niet misbruikt worden.

9.6. Het rookverbod dient altijd gerespecteerd te worden.

9.7. Indien de organisator extern bewakingspersoneel inhuurt voor de functie dan dient de ingehuurde bewakingsonderneming vergund te zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het personeel daarvan te voldoen aan de wet op de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en interne bewakingsdiensten van 10 april 1999, op het gebied van opleiding. Het aantal, naam en wel of niet bewapend bewakingspersoneel dient vooraf schriftelijk aan de hoteldirectie medegedeeld te worden.

ARTIKEL 10 – WAARBORGEN

Indien het vertrouwen van Hotel Beveren in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de Hotel Beveren zich het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt Hotel Beveren zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren ongeacht het tijdstip. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding de opzegvergoeding verschuldigd zijn waarvan sprake in art. 1.2, onverminderd de betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde levering.

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de opdrachtgever, die zich in het hotel of op de parking bevinden, door Hotel Beveren kunnen worden achter gehouden als waarborg voor de betaling van het verschuldigde.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Hotel Beveren van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat onze medecontractant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

Ingeval Hotel Beveren afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.

Onder meer (niet-limitatief) de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder, terrorisme.

ARTIKEL 12 – NIETIGHEID

De nietigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee.

Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

ART. 13 – GESCHILLENREGELING: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1. In geval van betwisting, zijn uitsluitend het vredegerecht kanton Beveren-Waas, of de rechtbanken van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde of de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde exclusief bevoeg, behoudens dwingende regelen van consumentenbescherming een andere rechtbank bevoegd maken. Hotel Beveren kan echter enkel voor één van voormelde rechtscolleges gedaagd worden.

13.2. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria van de raadsman, zullen ten laste van de klant worden verhaald.

13.3. Het Belgisch recht zal steeds uitsluitend van toepassing zijn.

ARTIKEL 14 – PRIVACY

14.1. Hier verwijzen we graag door naar onze privacyverklaring op onze website https://www.hotelbeveren.be/privacy

14.2 Bij het maken van een reservatie in één van onze restaurants of zalen of voor één van onze events geeft u toestemming dat het beeldmateriaal door ons gemaakt, ook door ons gebruikt mag worden na afloop van het event voor onze commerciële doeleinden.